Tokeny

POST /Token/Create - Vytvoř token

Parametry

Pole Typ Popis
user_id string Uživatelské ID (Zjistíte na dashboardu po přihlášení)
user_secret string Uživatelský kód (Zjistíte na dashboardu po přihlášení)
debug boolean Debug režim je privátní s výstupem na webu, pokud je nastaveno na false tak bude výstup zobrazován i na LINKY.

Defaultní hodnota je true
fps int[10-44] Počet framů za sekundu pro animaci v rozmezí 10 až 44. (44 je horní limit panelů linky)

Defaultní hodnota je 22

Odpovědi

Popis

Token byl vytvořen

Parametry
Pole Typ Popis
access_token string Token
refresh_token string Refresh token
expires_at int Token je validní před daným časem (Unix timestamp)
expires_in int Token je validní následujících n sekund
valid_from int Token je validní po daném česu (Unix timestamp)
Ukázka json
{
  "access_token": "xrpzjhy4l3s7i4w2ueov",
  "refresh_token": "n97qfk2i6rmad4qn8e5p",
  "valid_from" :1540461600,
  "expires_at": 1540461900,
  "expires_in": 360,
}
Popis

Vraceno pokud user_id či user_secret nesedí k žádnému aktivnímu účtu.

Parametry
Pole Typ Popis
code int Http code
message string Chybová hláška
error_id string Interní chybové id
Ukázka json
{
  "code": 401
  "message": "Account with given user_id and user_secret doesn´t exist."
  "error_id": 153256
}
Popis

Vraceno pokud účet nemá opravnění k zobrazování dat na LINKY. Vraceno pouze při debug=false

Parametry
Pole Typ Popis
code int Http code
message string Chybová hláška
error_id string Interní chybové id
Ukázka json
{
  "code": 403
  "message": "Account doesn´t have access to LINKY."
  "error_id": 100536
}
Popis

Vraceno pokud služba není dostupná. (Mimo provoz LINKY, atd.) Vraceno pouze při debug=false

Parametry
Pole Typ Popis
code int Http code
message string Chybová hláška
error_id string Interní chybové id
Ukázka json
{
  "code": 503
  "message": "LINKY are offline between 21PM and 8 AM"
  "error_id": 956356
}

POST /Token/Refresh - Obnovit token

Parametry

Pole Typ Popis
refresh_token string Refresh token. Viz: Vytvoř token

Odpovědi

Popis

Token byl prodloužen.

Popis

Refresh token nebyl nalezen či již není platný.

Popis

Došlo k jedné ze dvou situací. Buď je ve frontě již další token/uživatel čekající na LINKY. Či nelze prodloužit z důvodů ukončení provozu LINKY API (Po 21:00).

Popis

Ochrana před častým prodlužováním tokenů.

GET /Token/Queue - Fronta tokenů

Odpovědi

Parametry
Pole Typ Popis
token_count int Počet tokenů ve frontě
last_end_at int Čas ve který poslední token končí. (Unix timestamp)
Ukázka json
{
  "token_count": 4,
  "last_end_at": 1540461900
}

Play

POST /Play - REST

Parametry

Pole Typ Popis
access_token string Uživatelův token. Viz: Vytvoř token
frames int[][][][] | string[][][] Jednotlivé snímky animace.
 • První prostor značí snímek.
 • Druhý prostor značí sloupec.
 • Třetí prostor značí řádek.
Snímek/Sloupec/Řádek lze přeskočit pokud je jeho hodnota null.
Formát barvy je [R,G,B],[R,G,B,W],'#RRGGBB', či '#RRGGBBWW'. W je bílá barva.
clear_buffer boolean Vyčistí buffer a rovnou začne zobrazovat data z tohoto requestu

Defaultní hodnota je false

Odpovědi

Popis

Data byla přijata

Parametry
Pole Typ Popis
frames string[] ID všech framů vytvořených během tohoto requestu.
Popis

Vraceno pokud formát zprávy je nesrozumitelný. Například špatný počet sloupců ve frame, atd.

Parametry
Pole Typ Popis
code int Http code
message string Chybová hláška
error_id string Interní chybové id
Ukázka json
{
  "code": 400
  "message": "Malformed 'frames' syntax."
  "error_id": 153256
}
Popis

Vraceno pokud token neexistuje nebo již není platný

Parametry
Pole Typ Popis
code int Http code
message string Chybová hláška
error_id string Interní chybové id
Ukázka json
{
  "code": 401
  "message": "Token not found or expired."
  "error_id": 153256
}
Popis

Vraceno pokud služba není dostupná. (Mimo provoz LINKY, atd.) Vraceno pouze při debug=false

Parametry
Pole Typ Popis
code int Http code
message string Chybová hláška
error_id string Interní chybové id
Ukázka json
{
  "code": 503
  "message": "LINKY are offline between 21PM and 8 AM"
  "error_id": 956356
}

Informační

GET /DataState/Png - Současná data v png

Parametry

Pole Typ Popis
scale_x int Scalování po ose x

Defaultní hodnota je 50
scale_y int Scalování po ose y

Defaultní hodnota je 3

Odpovědi

GET /DataState - Současná data v json

Odpovědi

Parametry
Pole Typ Popis
data int[][][] Vrací int pole o velikosti [5][204][4]
První prostor jsou sloupce
Druhý prostor jsou řádky sloupců
Třetí prostor je barva: R G B A

GET /State - Současný stav

Odpovědi

Parametry
Pole Typ Popis
active boolean True pokud LINKY běží
active_from int Čas od kolika běží linky (HHMM formát)

Defaultní hodnota je 0800
active_to int Čas do kolika běží linky (HHMM formát)

Defaultní hodnota je 2100
disabled_times int[][] Časy ve které jsou LINKY vypnuté kvůli akcím, atd. První rozměr pole jsou jednotlivé úseky. Druhý rozměr pole je start_time a end_time (UNIX formát)
columns int Počet sloupců

Defaultní hodnota je 5
rows int Počet LED v každém sloupci. (Během léta nižší počet viz Pravidla provozu)

Defaultní hodnota je 204
max_intensity int Maximální intensita v rozmezí 0-255

Defaultní hodnota je 255